نجابت و پاکی، شرافت، حیثیت، پاکدامن، نجیب،ناموس و ………….. این واژه ها هر کدام حصاریست با صدها زندان. بزرگ مردان مومن در قانون گذاری زیز شکم استادند. اگر زیر شکم را از شان بگیری هیچی برای درست کردن قانون ندارند اینها مبتلا به مریضی جنسیند و برای علاج مریضیشان، بردگی جنسی را آفریدند. و زندگی حیوانی را با قوانین چند همسری و صیغه درمجلس مومنان خدا با سماجت به رای گذاشتند.
مومنان خدا برای دختران ما «باکره» جزی از نجابت و پاکی و شرافت و ………نام نهادند و عشق آزاد را حرام و نامشروع و ریا دروغ را بر مناسبات انسانی استوارساختند. زیبائی را در چهار دیوار خانه حبس کردند و تن فروشی را به جامعه ارزانی داشتند. اینها شیادان مفت خور و انگلهای سر طانی در جامعه اند. که بدانگو نه اسب وحشی را به حصار کشیدند و آن را اسب نجیب نامندند.

Advertisements