عشق را معنایست و حدیثی……. معمایست و رازی…… و من بریان و سوزانم،چرا؟ نمی دونم! و اینکه تو را چه معنایست حدیث عشق! بازهم نمی دونم. جانان من !… عشق یعنی بوسه لب به لب وهمین/ عشق یعنی گذر از گناه /یعنی تن بهتن بیاسایدن/ عشق جدل دو تن لغت و عریان و به هم پیچیدن/ گر خواستی دل عاشق من را/ تعابیر من همین است بس/ پس بیا‎…‎ تن به تن بیاسایم /عشق یعنی همین و بس…..شمه صلواتی

Advertisements