چند روزیست، رفته دلبر از این کوچه

و دل همچو رودخانه قرار و ارامش نیست
از این بهار و از این نوروز گویی که پیداست،
امسال هم سال خوشی نیست.
چه زیبا بود اگر،
دلبر همچو باد نسیم صبحدم سر می رسید
ندارم سخنی، بجز سلام
فقط خوشم به حدیثی که از او می رسید.

Advertisements