گم شده رفته دلم
چرا رفته نمی دونم ؟می برم باخود تن بی روح و خسته
هی از این کوچه بدان کوچه
بی هدف به کجا نمی دانم

بد مست و خرابم
کجاست کوچه خرابات
که عمریست خطا رفته، خرابم
بجز می و ساقی و خراباتی
کیست همدم
بگو ، من که نمی یابم

خرابم ، ره خرابات کجاست نمی یابم
گم کرده خود ، یا دل نمی دونم
کجا رفته این دل نمی دونم

می روم بی هدف هی از این کوچه بدان کوچه
خرابم، ره خرابات کجاست نمی یابم

Advertisements