سلام دوست خوبم جناب آقای نوری میرجوادی.وقتیرا خوانم خوشحال شدم که در دیار ما هم ادمهای پیدا می شوند که دارای عواطف و احساسات انسانید باور کنی بی نهایت خوشحال شدم چون نفس دفاع از زنان تن فروش یک حرکت انسانی و دارای ارزش وجدان است.
زنان تن فروش در ایران بیشترشان بر اثر فقر و تن ندادن به همکاری با جمهوری اسلامی به تن فروشی روی اوردند و عامل اصیلی تن فروشی خود جمهوری اسلامی است.دوست من در ایران ابعاد وسعت زنان تن فروش زیاد است و برابر با هیچ کشور دیگه ای در جهان قابل مقایسه نیست چون در ایران خود حکومتیهای در آن دخیلند اما دوست خوبم در نوشته شما بعضی کلمات اشتباه به کار رفته است کلمه فاحشه سزاوار زن تن فروش نیست چون یک زن تن فروش بخاطر تحصیل بچه هایش و یا بخاطر نجات شوهرش از زندان و یا تن به فقر دادن و با جمهوری اسلامی همکاری نکردن است فاحشه سران جمهوری اسلامیند که با ثروث همین مردم زندان و شکنجه گاه و مسجد می سازنند. فاحشه مزدوران جمهوری اسلامیند که آگاهانه تن به همکار به حکومتی دادند که جنایتکار و قرون وسطائی است.فاحشه سزاوار زنان تن فروش در ایران نیست در طول سی سال گذشت این زنان تن فروش مصیبتهای زیادی به جان خریدند و چه شبها جسد زنان تن فروش در کنار رودخانه ها و در میان باغ پیدا شده در هر صورت فاحشه آنانند که این زن تن فروش را از هر گونه امکانات پزشکی و درمانی و هر گونه دفاع انسانی محروم ساختند فاحشه همان خدایان مذهبی با ایجاد حرمسرا و چند همسری به تحقیر مردم ما پرداختند فاحشه آنانند که برای دختران ما باکره گی را قانون ساختند و دورغ و ریا را به جامعه ارزنی ساختند جناب آقای نوری میر جوادی عزیزم من با افتخار در کنار آن زن تن فروش که بخاطر مادیان و موقعیت خود تن به همکاری جمهوری اسلامی نمی دهد می مانم و انان را رفیق صدا می زنم .

Advertisements