دلم گرفته ، واقعا دلم گرفته، اولین بار این واژه را  در دوران کودکی  به ذهن سپردم و سالهای، سال به طول انجامید که  معنای  آن را یافتم.

دلم سخت گرفته/ به تصویر دلم  انگار همه روزها مثل  شب است و  هوا ناملایم  ابری، حالتأ افسردم و چقدر رویای دیدن ی

ک روز آفتابی  در درون دلم  در اوج  پر زدن است…

فکر کردن به گذشته، مانند دويدن به دنبال باد است.

«گذشت مانند دویدن به دنبال باد… نیست. چون کسی به دنبال گذشته نمی دوید .

بلکه این خود گذشته است که همچو طناب به گردن انسان آویزان است.گذشته گاه عشق است و زیبا.

 گاه زحم کاری و غم انگیز.

زین رو این دو تصویر را با خود برای همیشه خواهیم داشت.

 اما عزیزم امروز تو در پر رنگی یا کم رنگی آن بی تاثیر نیستی.

 شاید به همین دلیل است که خوشبختی یا شاید تفکری که تو را به رویا پیوند می دهد از همین گذشته سرچشمه می گیرد.

ای کاش همه چیز همچو باد بود و ما هم به دنبال آن می دویم و بعد خسته می شدیم و از یادم می بردیم آن همه تلخی را… شمی صلواتی

Advertisements