از دامن پاک طبیعت گریزانم کردند، منزلم زندان بود و فکرم مخدوش! عاشق تفنگ بودم و آن را تنها راه نجات می پنداشتم حالا سالها گذاشته و من با کوله باری از تجربه در دنیای غیر از خودم شناورم و باز بر این باورم که بخاطر حرمت و ارزشهای انسانی باید به جنگ جاهلتها رفت و کاخ ستمگر را از بیخ و بن بر انداخت تا جهانی را بشارت بود که در آن «مقدس است انسان»!!!!!!!!!!!!!

Advertisements