جمهوری اسلامی یک وصله بد فرومیست که به جامعه ما دوخته شده است. در واقع اگر بخواهم درست تصویرش کنم یعنی لمپنیزم دوران فئودالی حاکم بر جامعه ما / قرون وسط.

از ابتداد سرکار آمدنش با اتکا به کشتن و به دارآویختن و قوانین بربریت همچو سنک سار و قطع کردن …دست و پا و تبعض جنسی/ جنگ خانمان سوز هشت ساله بود که برجامعه حاکم شد.. هر روز که گذشت بیشتر جامعه مرا در فقر و تنگدستی فرو برد و بقای حکومتش را با ترور و آدمربایی و کشتن و به دار آویختن ادامه داد

شاید بشی گفت!تنها حکومتی است که با کشتن انسان سر پا است. رهبران و ایده لوگهایش آخوند مفت خور و انگل همراه با سخنگو یان بی کلاس و چاپلوسان سینه چاک سرمایه/ ناسیونالیست ایرانی که گا به دنبال شاه و افتخارات کورو ش هستند و گاه به دنبال اماحسین و پیرشان امام خمینی و یا حضرت منتظری هستند و گاهی موسوی یا خاتمیچی می شوند در تمام زمنیهای سیاسی بی خاصیت بودن خودش را نشان داده اند و در پلومیک ادای لیبرال شدن را در می آورند. در واقع ته مانده فرهنگ تاچریسم و جورج بوشند . و قهرمانش رضاخان است و سخنگو یان و مدافعان جنگ هشت ساله ایران و عراقند هنوز نمی توانند بفهمند که جنگ ایران و عراق از ابتداد قرار نبود یکی برنده یا بازنده باشد. جنگ عرب و فارس نبود جنگی برای فتخ کربلا بود جنگی برای فتخ اسرائیل بود و ساختن جهان اسلام. ناسیو نالیست نادان و حقیر که از روی حقارت گاه عرب را مانع پیش رفت خود معرفی می کنند و گاهی انگلیسی ها را، به جای انتخاب یک سیاست درست . حالا مشکلشان نامهای عربی است در واقع جمهوری اسلامی نام خلیج فارس را هوا می کند و اینها چون فوتبالیستهای پیر و زاور در رفتۀ «دی بدو»

وقتی بحث مبارزه با اعدام، یا. سرنگونی جمهوری اسلامی می شود تازه در فکر فرو می روند و با تعجب سوال می کنند» آقا ببیخشید شما کمونیستی ؟» و بعد از چانه زدن زیاد / تازه متوجه خواهی شد که پیروان اعظمت ایران آنقدرها هم اهل خطر نیستند. فقط همه چیزشان ادا است/ ژست است./ می خواهند «منی» باشند در مجلس ( البته مجالس خودشان) اما نتیجه اینکه ما» باید فقط به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی باشیم»  تنها راه درست برای پاک این طاعون از جان مردم سرنگونی ست .

اما نکاتی در مورد جنگ ایران و عراق! ///

جنگ لازم نبود اما جمهوری اسلامی به جنگ احتیاج داشت. سران جمهوری اسلامی در اوج بی شرمی بارها بصورت علنی گفتند که جنگ نعمت است و جنگ برکت الهی است. و صد البته برای جمهوری اسلامی یک برکت بود چون جنگ اگر نبود عمرش به دراز کشید نمی شد. چرا که اگر به بهانه جنگ نبود ده ها هزار انسان فرهیخته و دانشمند را نمی توانست در گوره های دسته جمعی جا دهد. در آن زمان که حزب الله یها با شور و شوق جهالت به استقبال مرگ شتافتند در همان زمان انسانهای رشید و دانانی هم بودند که در مخالف با جمهوری اسلامی در زندان ها توسط هیئت مرگ اعدام شدن //// دفاع از جنگ/ دفاع از جمهوری اسلامی است. و مسئولیت آن اعدام های 61 تا 67 به گردنها آنها یست که جنگ را تقدیست و از آن دفاع می کنند.جنگ هشت ساله را که باعث کشتن و نابودی هزاران انسان و ویرانه ها فراوان و از همه مهمتر تقویت جمهوری اسلامی شد .

 لیبرالی که قهرمانش رصاخان باشید عاقبت سر از دفاع مقدس در میاورد و به دنبال شعارهای انحرافی که جمهوری اسلامی به وسط زمین پرت می کند باید بدود /// » خلیج فارس/ فارس است/ یانوروز  مال ماست؟نه مال افغانها …و الی آخر…

 اما من فعلا و فقط به سرنگونی فکرمی کنم و نه چیز دیگر…… سر نگون باد جمهوری اسلامی……. شمی صلواتی  دوشنبه  11 مهر 1390

Advertisements