دختری که با تن لختش اسلام را به چالش کشید…. تن لختی که نه تنها ستونهای را اسلام لرزاند بلکه شوکت اسلام را از ریشه به مسخره گرفت. تن لختی که نماد جسارت بود. شهامت بود. روح عاصی که طغیان کرد و جهالت را به مصادف طلبید……. علیا ماجده المهدی دختر عصانگر مصر / در نبردی پر تنش و رعد آسا…. تحرک تازه ای به پیشروی انقلاب در مصر داد. و اسلامگرایان را از حالت تحرض به حالت دفاعی انداخت. در اینجا قصدم دفاع از حرکت زیبایی  این دختر مصری نیست چون حرکت زیبایی این دختر اوج شهامت و جسارت بود.. چیزی که در وجود مذهبیون چپ نما نیست و در تمام طول عمرشان پرنسیبشان را به عریان پایین تنه گره زندن . و حالا علیه این دختر مصری بد دهنی میکنند….. در اوج بی شرمی ادب را کنار گذاشتند و خرقه به تن در سنگر جمهوری اسلامی موضوع گرفتند. ننگنتان باد. شرم تان باد ………. ای هواداران چپ نما جمهوری اسلامی که در طول عمرتان جز حماقت اندیشی رسالت دیگه نیافتتی…..
درود بر علیا ماجده المهدی شمی صلواتی

Advertisements