http://youtu.be/wUKdKFQ706k

دختری جوان و زیبا                                                                  
با هزار و یک رویا
زندانیست در شهرما
پرنده پر کنده ست
با دست و پای شکسته
میگن که حکمش سنگینه
در زندان اوینۀ
من صدای او هستم
اما، با واژ ه های تازه
آنهم در یک ترانه
مردم شما بدونید که ایران یک زندانه

زین رو/ بیست ژوئن امسال

برابر با سی خرداد

یک روز جهانیست

دفاع از  زندانی ست

این باور قشنگی ست

اگر، ما یکی باشیم

همچون آب دریاها

موجهای تازه باشیم

در رویای آزادی
با هم بیگم ترانه

زندگی حق همه ست

با لبخند دوباره

عواطف عریانیم

همگام با زندانی

چیره بر هر نا کامی

از برای رهایی

(3)ما شمع  نوافروزنیم.

جوانی ست با وقار
با دانش و ابتکار

میگن که یک دانشجوست
سنش بیست و دو ساله
چند روزیست گرفتنش
هیچ کس خبر نداره
مادرش گفته، گویا در قزل‌حصاره
من صدای او هستم
اما با واژه های تازه
آنهم در یک ترانه
مردم شما بدونید که ایران یک زندانه

زین رو/ بیست ژوئن امسال

برابر با سی خرداد

یک روز جهانیست

دفاع از  زندانی ست

این باور قشنگی ست

 اگر، ما یکی باشیم

همچون آب دریاها

موجهای تازه باشیم

در رویای آزادی
با هم بیگم ترانه

زندگی حق همه ست

با لبخند دوباره

عواطف عریانیم

همگام با زندانی

چیره بر هر نا کامی

از برای رهایی

(3)ما شمع  نوافروزنیم.

نوشتن روزنامه ها
داستان بانویی را
که عاشق زندگیست
به جرم یک لبخند
به جرم عشق تازه
شش ساله، که زندانه
حکمش قطعی شده
گویا که سنگ ساره
من صدای او هستم
اما با واژه های تازه
آنهم در یک ترانه
مردم شما بدونید که ایران یک زندانه

زین رو/ بیست ژوئن امسال

برابر با سی خرداد

یک روز جهانیست

دفاع از  زندانی ست

این باور قشنگی ست

 اگر، ما یکی باشیم

همچون آب دریاها

موجهای تازه باشیم

در رویای آزادی
با هم بیگم ترانه

زندگی حق همه ست

با لبخند دوباره

عواطف عریانیم

همگام با زندانی

چیره بر هر نا کامی

از برای رهایی

(3)ما شمع  نوافروزنیم.

اونشب خودم دیدمش
در گذر از یک کوچه
که تاریک و بن بسته
می رفت به تنهایی
یک مرد دل شکسته
چشمها مه آلوده و بی قرار
می گفت چاره نداره
همسرش در زندانه
به جرمش  یک اندیشه
مردم شما بگین؟  این کجای انصافه
من صدای او هستم
اما با واژه های تازه
آنهم در یک ترانه
مردم شما بدونید که ایران یک زندانه

زین رو/ بیست ژوئن امسال

برابر با سی خرداد

یک روز جهانیست

دفاع از  زندانی ست

این باور قشنگی ست

 اگر، ما یکی باشیم

همچون آب دریاها

موجهای تازه باشیم

در رویای آزادی
با هم بیگم ترانه

زندگی حق همه ست

با لبخند دوباره

عواطف عریانیم

همگام با زندانی

چیره بر هر نا کامی

از برای رهایی

(3)ما شمع  نوافروزنیم.

شمی صلواتی .

 

Advertisements