ای ایران، ای  مرز پرگهر،

ای خاکت سرچشمه هنر

دور از تو اندیشه بدان

پاینده مانی تو جاودان

 

 

ای … دشمن  ار تو سنگ خاره ای،  من آهنم

جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو شد، چون پیشه ام

دور از تو نیست، اندیشه ام

در راه تو، کی ارزشی  دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما

 

 

آی آلمان*

ای آلمان، ای آلمان والاتر از همه در جهان

اگر با وحدت و برادری یگانه در مقابل  کژاندیشان

از «ماس» تا «ممل » ،» بلت»و اچ»

ای آلمان، ای آلمان والاتر از همه در جهان

 

 

زن آلمانی، خون آلمانی ، شراب،  نوای آلمانی

پاینده باشند  در جهان، خوششان

ما را به کار نیک تشویق نمایند

در طول زندگی

زن آلمانی، خون آلمانی ، شراب،  نوای آلمانی

 

یکپارچگی  و حق و آزادی  برای سرزمین پدری، آلمان

با قلب و جان  باید کوشش نمایند برادروار

یکپارچگی  و حق و آزادی باشد ضامن خوشبختی  برای آلمان،

 

شکوفا شو، در پرتو  این بحت نکو،

 

 شکوفا شو، ای سرزمین  پدری آلمان ،

 

 

ماس، ممل، بلت، و اچ  رودهای  مرزی  در جنوب  تیرول  ایتالیا، بلژیک، لهستان، و دانمارک می باشند که مرزهای آلمان  رایش  دوم را تشکیل می دادند.

 

سرود ای آلمان  برتری  طلبانه  ترین  سرود  ملی گرادیان  و وطن پرستان  در زمان هیتلر  بود  و سایر  سرودهای نازیها از سرود ای ایران ملایم تر هستند.  هم اکنون  در آلمان غیر قانونی  بوده و جرم محسوب می شود.  به نقل از نشریه   همبستگی

 

 

Advertisements