امروز 28 مرداد  جشن مسلمانان در آلمان  بود.  جشنی که تداوم خشونت است، جشنی که در آن خون ریخت می شود، این جشن برای مسلمانها مقدس و التماس دعا  از خدا برای شفاعت است.  اما این جشن از نظر من  بی دین،  آته ئیست  معنی دیگر پیدا می کند.  به نظرم این جشن ،  جشن بی رحمیهاست و جشنی برای تداوم خشونت است چون در طول یک ماه( رمضان) مسلمانان  دست به خود آزاری(روزه) می زند و بعد از پایان ماه رمضان  به طرز وحشناکی، صدها یا هزار ها گوسفند را به  تیغ می کشند و با ریختن خون گوسفندان، درد گرسنگی ناشی  از روزه  التیاب می یابد.  ریختن خون حیوانات گرچه برای مسلمانها  شادی و سرور را به همراه می آورد  اما  دامن زدن  به  بی رحمیها  و  بی عاطفگی   روی دیگر این قضیه است.  شمی صلواتی  19 آگوست 2012

 

Advertisements