گل پری تو بگو
قصه ای از درد و رنج زندگی
تو …بخوان آواز شور خوشبختی
تو که هنوز غنچه گلی
زنیت به طاق چون گوهری،
نماد عشو و ناز! بیا!
هر لحظه که دلت خواست.
همچون کبک آواز تازه بخوان،
در این دنیای دلتنگی! من که پیرم /
همچون برگ فتاده ز درخت بدور از رنگ زندگی!

Advertisements