مصاحبه پیشرو علی پور با شمی صلواتی در رابطه با درگذشت شیرکو بیکس و هنر و ادبیات ایشان. وتو ۆێژ پێشڕه و عه لی پور له گه ڵ شه مێ سه ڵۆاتی سه باره ت به غێان له دانی شێرکۆ بێ که س و شێعر و وشه کانی.

Advertisements